mk_MK mk_MK

Урбанистички планови

Известување за повторена Јавна анкета и Јавна презентација за ДУП за Градска четврт С.07 КО Горно и Долно Оризари во Општина Шуто Оризари

Известување за повторена Јавна анкета и Јавна презентација за ДУП за Градска четврт С.07 КО Горно и Долно Оризари во Општина Шуто ОризариПовеќе за јавна анкета следниве документи подолу:Анкетен лист С.07Реш.С07 за стр комС07 Над.Инст_Соопшт.С07

Прочитај повеќе »

КОНЕЧЕН ПРЕДЛОГ НА ДУП ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ C.05 И СОГЛАСНОСТ ОД ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

КОНЕЧНИОТ ПРЕДЛОГ НА ДУП ЌЕ БИДЕ СТАВЕН НА ДНЕВЕН РЕД ЗА ДОНЕСУВАЊЕ,НА ПРВАТА НАРЕДНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ШУТО ОРИЗАРИ Конечен предлог на ДУП за Градска четврт С.05 Согласност од МТВ за С.05

Прочитај повеќе »

Соопштение за повторена ЈП и ЈА С08.07

Анкетен лист повторена ЈП И ЈА С.08.07 Известување до надлежни институции ЈА и ЈП С08.07 Соопштение за повторена ЈП и ЈА С08.07 Одлука за Повторена ЈП и ЈА С08.07 Анкетен лист повторена ЈП И ЈА С.08.07 Известување до надлежни институции ЈА и ЈП С08.07 Соопштение за повторена ЈП и ЈА С08.07 Одлука за Повторена ЈП и ЈА С08.07.

Прочитај повеќе »

Решение за одобрување на Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на Г.2-Згради од лесна градежна индустрија на КП 499/6 КО Горно и Долно Оризари во Општина Шуто Оризари

Решение за одобрување на ПП – 466-9

Прочитај повеќе »

ЛУПД Д3

Предлог за одобрување на Планска програма за изработка на Детален урбанистички план Предлог Комисија Предлог програма Решение градоначалник Решение за одобрување на ПП Решение за формирање на стручна комисија ЈН и ЈП Д3 Сопштение за ЈА и ЈП Д3 Стручно мислење

Прочитај повеќе »

Детален урбанистички план C06 блок C06.08

Детален урбанистички план C06 блок C06.08 01. стручно мислење Општ. Шуто Оризари Известување до надлежни институции С06 С06.08 Одлука за спроведување на ЈА и ЈП С06 С06.08 Решение за формирање на стучна комисија С06 С06.08 Соопштение за организирање на ЈА и ЈП С06 С06.08

Прочитај повеќе »