Јавни набавки

Годишен план за јавни набавки – 2022

 1.Годишен план за јавни набавки – 2022   ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ОПШТИНА ШУТО ОРИЗАРИ 2022   ПРЕДЛОГ ИЗМЕНА НА ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ОПШТИНА ШУТО ОРИЗАРИ 2022   2. Линк – Огласи за јавни набавки: 1. https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8dc50d97-5986-4243-838b-c8c373ede559/1 2. https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/66c8269b-4dfd-4366-8727-4f711bf21ab0/13 3. https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07440ecb-c777-4c2e-bc1b-9f82445dc91c/14 4. https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/2abab312-2738-4441-993d-f521f72376d2/13 5. https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/94b694dc-c6e4-4dd5-9951-515dcfa1c495/13   3. Линк – Известувања за склучени договри: 1. https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/3becac94-bc4f-4a94-bbad-b4b9afa7e528 2. https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/250cf6c2-a6de-45df-90a1-5b83ec51915e 3. https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/6e4bb59d-6a8a-4c15-a363-575122321f1c ...

Прочитај повеќе »