ПРОГРАМИ

Усвоени програми од 15 (петнаесетта) седница на советот на Општина Шуто Оризари

*Усвоени програми од 15 (петнаесетaта) седница на Советот на општина Шуто Оризари: 1. Програма ,,Ф,, Урбано планирање на Општина Шуто Оризари за 2019 година. 2. Програма ,,Ј,, за Комунални дејности на Општина Шуто Оризари-Скопје за 2019 година. 3. Програма (РА) за заштита на животната средина и природата за 2019 година. 4. Програма за активностите на Општина Шуто Оризари во областа ...

Прочитај повеќе »