mk_MK mk_MK

Локален економски развој

Стратегија за локален економски развој на општина Шуто Оризари

Стратегија за локален економски развој на општина Шуто Оризари 2023 - 2026 Општина Шуто Оризари е една од општините на Град Скопје и како таква е интегриран дел од градот. И покрај тоа што Шуто Оризари е една од помалку развиените градски општини, таа претставува урбана општина со потенцијал за развој.Со цел општината да обезбеди долгорочен одржлив развој, таа применува ...

Прочитај повеќе »

ОПШТИНА ШУТО ОРИЗАРИ УЧЕСТВУВА НА ОБУКА ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ

Согласно планот за обуки на ЗЕЛС (Заедница на единиците на локалната самоуправа на Република Северна Македонија) – изготвен документ согласно потребите на општините, од областа на локален економски развој, денеска во ЗЕЛС тренинг центарот, беше имплементирана обука за стратешко планирање наменета за локални самоуправи.Претставник на обуката од Општина Шуто Оризари беше раководителот на одделението за локален економски развој  – Срџан Амет.Обуката за ...

Прочитај повеќе »

Прва ориентациона средба на Економско-Социјалниот Совет на Oпштина Шуто Оризари

Раководителот на локалниот економски развој Срџан Амет ја свика првата ориентациона средба на Економско-Социјалниот Совет на Општина Шуто Оризари. На средбата беа повикани претставници oд Центарот за социјална работа во Општина Шуто Оризари, претставници од граѓанскиот сектор, од Мисијата на ОБСЕ во Скопје, бизнис секторот и младинскиот совет. Согласно Статутот на Општина Шуто Оризари можат да се формираат локални совети ...

Прочитај повеќе »

Бизнис опкружување

1.Банки и финансиски услуги Општината не располага со осигурителни компании или кредитни одделенија2. Локална даночна политика и даночни услугиВо согласност со процесот на децентрализација во Р. Северна Македонија, еден од клучните димензии е и фискалната децентрализација во надлежност на локалните самоуправи. Освен дотациите од буџетот на централната влада кои следуваат според закон за финансирање на единиците на локалните самуправи финансиска автономија ...

Прочитај повеќе »

Инфрастуктура

1. Патишта и патни мрежи Општина Шуто Оризари е добро поврзана со соседните општини на Градот Скопје, како и со самиот автопат преку обиколницата.Патната мрежа во Општина Шуто Оризари има вкупна должина од 33.0 км, од кои најголемиот дел патиштата ја сочинуваат уличната мрежа во урбанизираните населени места, а мал дел отпаѓаат на патиштата што ги поврзуваат населените места во рамки ...

Прочитај повеќе »