Author Archives: Nenad Boskovski

Најава за традиционален настан – Ромски Бал

  Најава за Ромски Бал : Традиционална манифестација во организација на Општина Шуто Оризари Општина Шуто Оризари известува дека: На 12 јануари 2019 година со почеток од 19 : оо часот, во ВИП Арена на СЦ ,, Борис Трајковски”, ќе организира традиционалната манифестација ,, Ромски Бал”. Ромскиот Бал е манифестација за одбележување на Ромскиот Василичарски Празник преку дружење, ромска музика, ...

Прочитај повеќе »

Општината Шуто Оризари за прв пат воведува план и програма за контрола на бездомни кучиња

Врз основа на член 28, став 3 од Законот за заштита и благосостојба на животните („Службен весник на РМ“бр.149/14,149/15 и 53/16), член 36, став1, точка 15 од Статутот на Општина Шуто Оризари („Сл. Гласник на Општина Шуто Оризари“ бр.1/97), Советот на Општина Шуто Оризари на својата 15 (петнаесета) седница одржана на ден 03.12.2018 година, донесе ПЛАН И ПРОГРАМА за контрола ...

Прочитај повеќе »

Донесени одлуки од 15 (петнаесетaта) седница на Советот на општина Шуто Оризари

Советот на општина Шуто Оризари на одржаната 15 (петнаесетта) седница, на ден 03.12.2018 година ги донесе следниве одлуки: 1. Одлука за аудио/видео записници од одржани седници на Советот на Општина Шуто Оризари 2. Одлука за усвојување на Програма ,,Ф,, Урбано планирање на Општина Шуто Оризари за 2019 година. 3. Програма ,,Ј,, за Комунални дејности на Општина Шуто Оризари-Скопје за 2019 ...

Прочитај повеќе »

ОПШТИНСКО-КОРИСНА РАБОТА 2018

  ОПШТИНСКО-КОРИСНА РАБОТА 2018 Во текот на 2018 година согласно Оперативниот план з активни програми и мерки за вработувње и услуги на пазарот на труд за 2018 година од страна на Прогрмата за развој на обединетите нации – УНДП беше пуштен повик за учество во Програма Општинско-корисна работа 2018 – Проект „Креирање можности за работа на сите – III“. Општина ...

Прочитај повеќе »

Општина Шуто Оризари KomunaSutoOrizari Република Македонија RepublikaMakedonija Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16 и 64/18), член 50 став (1) точка 16 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/02), член 45 став (1) точка 6,9,12 од Статутот на Општина Шуто Оризари-Скопје (Службен гласник ...

Прочитај повеќе »

Одлука за избор 1 116-2018 Одлука за избор 116-2018 Одлука за избор 118-2018

Прочитај повеќе »