mk_MK mk_MK

Извештај Од оддржана Јавна анкета и јавна презентација на предлог на Нацрт Детален урбанистички план за Градска четврт C.06 за блоковите,02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13 и 14