mk_MK mk_MK

ОДЛУКА ЗА НЕСПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА ЗА ВЛИЈАНИЕТО ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЗА ГРАДСКА УРБАН ЧЕТВРТ C.07 ВО ОПШТИНА ШУТО ОРИЗАРИ

Одлука C.07