ЈАВЕН ПОВИК до невработените лица: Практикантство за период до 3 (три) месеци

За секој кандидат кој ќе биде избран и вклучен во мерката Практикантство, се предвидува финансиска поддршка во износ од 9.000,00 денари месечно   (со вклучено осигурување за инвалидност и телесно оштетување причинето со повреда на работа и професионална болест и данок на личен доход)  за периодот за кој се извршува практичната обука.

Заинтересираните невработени лица за учество во мерката можат да аплицираат се до исполнување на предвидениот опфат на корисници.

Линк до целосниот повик : https://av.gov.mk/oglasi-za-aktivni-merki.nspx