Министерство за економија : Јавен оглас за надоместување на дел од трошоци за купување на печки на пелети во домакинствата за 2020 година

Image result for министерство за економија

Со цел стимулирање на домаќинствата за користење на обновливи извори на енергија за затоплување на своите домови, кои минимално го загадуваат воздухот и почвата и не влијаат и не влијаат врз климатските промени, на жителите кои ќе купат печки на пелети, Министерството за економија, ќе им обезбеди поврат на сретства во висина :

  • до 50 %, но не повеќе од 20 000 денари по домаќинство за 2020 година и
  • до 70% , но не повеќе од 25 000 денари по домаќинство за 2020 година за категорија на лица со ниски примања

под услов купувачите досега да не користеле средства од Буџетот на Р. Северна Македонија за купување на печки на пелети во својот дом.

Линк до целосниот јавен повик за надоместување на дел од трошоците:
http://www.economy.gov.mk/Upload/Documents/Javen_oglas_peleti_2020_MK.pdf?fbclid=IwAR2ho8a_Sd7VwEv75ZyknUsZXkcoG1dDypuVL13GepTmyJEkKbuvpeijxg8