Повик за учесници на обука за : Форми на младинско учество

Повик за учесници на обука за  Форми на младинско учество како потенцијал за успешно спроведување на локалната младинска стратегија на општина Шуто Оризари (ЛИНК): Повик учество на обука

Опис на обуката:
На работилницата преку пристап на неформално образование, учесниците  ќе се стекнат со основни вештини и знаења  кои се потребни за функционално делување на локално ниво. Оваа работилница ќе служи за запознавање и стекнување со знаења за практикување на формите на младинско учество  со особен фокус на механизмите за функционално делување на локалниот младински совет.