mk_MK mk_MK

СТОП ДИСКРИМИНАЦИЈА : Отворен час по граѓанско образование во О.У. 26 Јули

О.У. 26 Јули во соработка со Бирото за развој на образованието на ден 17.12.2019 година организираше Отворен час по Граѓанско Образование на тема ,, Стоп Дискриминација”.

Часот беше организиран со учениците од македонска и албанска наставна програма од деветите одделенија.
Учениците подготвиле презентација за поимот што е дискриминација , кои видови на дискриминација постојат, примери од секојдневниот живот како да се распознае дискриминација.

Исто така, учениците направиле и истражување на темата дискиминација.