Повторна Јавна Анкета и Соопштение за весници

Врз основа на Законот за просторно и урбанистичко планирање, Општина Шуто Оризари-Скопје организира ПОВТОРНА ЈАВНА АНКЕТА по предлог Детален урбанистички план (линк): Анкетен лист С06.08

Соопштение за весници (линк): Сопштение за весници С06.08 (1)