mk_MK mk_MK

Бизнис опкружување

1.Банки и финансиски услуги 

Општината не располага со осигурителни компании или кредитни одделенија

2. Локална даночна политика и даночни услуги

Во согласност со процесот на децентрализација во Р. Северна Македонија, еден од клучните димензии е и фискалната децентрализација во надлежност на локалните самоуправи. Освен дотациите од буџетот на централната влада кои следуваат според закон за финансирање на единиците на локалните самуправи финансиска автономија и приходи на следните давачки на локално ниво:

-Данок на имот
-Данок на наследство и подарок
-Данок на промет на недвижности
-Комунални такси
-Административни такси
-Надомест за уредување на градежно земјиште
-Надоместок за комунална дејност
-Надоместок за просторни и урбанистички планови
-Приходи од сопственост
-Приходи од закупнина
-Приходи од камати
-Приходи од продажба на имот
-Приходи од донации
-Приходи од парични казни
-Приходи од самопридонес
-Приходи од персонален данок на доход
-Приходи од данок на додадена вредност

3. Аспекти на урбанистичко планирање

Сопственоста на градежното земјиште кое не е во приватна сопственост, сеуште не е префрлена во сопственост на единиците на локалната самоуправа.

4. Поддршка на бизнис секторот