mk_MK mk_MK

ОБСЕ ја имплементира првата обука за Советот на млади на Општина Шуто Оризари

 

Мисијата на ОБСЕ во период од 25.06.2019-27.06.2019 ја спроведe првата обука наменета за Советот на млади на Општина Шуто Оризари.

На обуката беа разработени неколку теми во интерес на младинските совети вклучувајќи комуникациски вештини, решавање на конфликти и тимска работа.

 

Воедно членовите на младинските совети се здобија со знаење за планирање на чекори за можно разрешување на конфликти, видови конфликти и нивна локализација, моќ и лидерство во процесот на младинско учество.

Примарната улога на обуката е локалните совети да ја дефинираат својата улога во заедницата.