Информативна средба со родители за упис во престојната учебна 2019/2020 година

Општина Шуто Оризари преставена од советникот за образование Рамиза Сакип во соработката со основното училиште ,,Браќа Рамиз и Хамид”, претставен од директорот Алвин Сaлимовски, градинката ,,8 Април” преставена од директорот Сонѓул Ахмед и консултатот на Канцеларијата на ОБСЕ за демократски институции и човекови права (ОДИХР) одделот за Роми и Синтите, Мустафа Асановски организираше средба со Ромските родители со цел информирање за уписот во престојната учебна 2019/2020 година како и потребните документи и рокот за упис.

За време на неформалната срeдба, беше истакната важноста од основното образованиe, како и предшколското образование, како и бенефитот од овој процес во иднина.

Ромските родители беа охрабрени да ги запишат своите деца во законскиот определен рок односно од 1 Мај до 31 Мај.

 

Municipality of Shuto Orizari represented by the education adviser Ramiza Sakip in cooperation with the Elementary School ,,Braka Ramiz I Hamid”, presented by the director Alvin Salimovski, the kindergarten “8 April” presented by the Director Sonjul Ahmed and the consultant of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), the Department for Roma and Sinti Mustafa Asanovski, organized a meeting with Roma parents in order to inform them about the enrollment in the forthcoming school year 2019/2020 as well as the necessary documents and the deadline for school enrollment.

During the informal celebration, the importance of primary education, pre-school education, as well as the benefit of this important process in the future was emphasized.

Roma parents were encouraged to enroll their children within the legal deadline, from May 1 to May 31.