Нова стратегија за млади и можности за практиканство за унапредување на положбата на Ромите

Градоначалникот Курто Дудуш оствари средба со проектниот менаџер на НВО Ромаверзитас Силхан Саитов и проектниот асистент Ферик Сулејманов во врска со унапредување на инклузивноста на студентите Роми во ромската заедница.

Силхан Саитов ги презентираше предвидените активности на НВО Ромаверзитас вклучувајќи ја стратегијата за млади која се планира во тековниот период. Оваа Стратегијата за млади ќе даде особен придонес во работата на Советот на Млади во Општина Шуто Оризари.

Ферик Сулејманов ја истакна важноста од тековниот проект кој предвидува практиканство со цел усовршување на вештините за работа и интегрирање на пазарот на трудот.

 

Mayor Kurto Dudush met with the project manager of the NGO Romaversitas Mr. Silhan Saitov and project assistant Ferik Sulejmanov regarding on improvement of the inclusion of Roma students in the Roma community.

Silhan Saitov has presented the projected activities of the NGO Romaverzitas including the strategy for young people that is planned in the current period. This Youth Strategy will give a special contribution to the work of the Youth Council in the Municipality of Suto Orizari.

Ferik Sulejmanov emphasized the importance of the current project that provide internships aimed to develop work skills that will allow more effective integration in the labor market.