Премиерот Зоран Заев и Оливер Спасовски во посета на Општина Шуто Оризари

Денеска Премирот Зоран Заев се сретна со Градоначалникот Курто Дудуш во Општина Шуто Оризари.

На средбата присуствуваше и Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски.

На средбата беше разговарано за тековните и  идните проекти во локалната самоуправа.

Исто така, беше нагласено дека во Р. Северна Македонија сите општини, вклучувајќи ја и Општината Шуто Оризари, заслужуваат еднаков третман,  пристап и можности.

Потоа, Премиерот Заев со Градоначалникот и Министерот Спасовски се упатија на терен, каде што остварија неколку средби со граѓаните.

На средбата со граѓаните присуствуваа и Амди Бајрам, Самка Ибраимовски и Неждет Мустафа.

 

Today, the Prime Minister Zoran Zaev met with the Mayor Kurto Dudush in the Municipality of Shuto Orizari.

The Minister of Interior Oliver Spasovski has attended the meeting as well.

At the meeting, were presented the current and future projects of  the local self-government .

It was also emphasized that in the R. North Macedonia all municipalities deserve equal treatment, approach and opportunities.

Then, the Prime Minister Zaev and the Mayor and Minister Spasovski met several meetings with the citizens.

The meetings with the citizens were attended by the Roma politicans Amdi Bajram, Samka Ibraimovski and Nezdet Mustafa.