ОБСЕ : Презентација на прирачник за советници во Општина Шуто Оризари

Претседателот на Општинскиот Совет, Фатима Османовска ги пречека претставниците од канцеларијата на ОБСЕ во Општина Шуто Оризари.

Мисијата на ОБСЕ денеска во презентира Прирачникот наменет за советници од локалната самоуправа.

На средбата со советниците од Општина Шуто Оризари беше истакнато дека во насока на постигнување на поефикасни и поефективни резултати, препорачливо е да се воспостави соработката и комуникација со останатите гранични општини.

Исто така, потребна е транспарентност за време на работењето на локалната самоуправа и  зајакнување на капацитетите на општинската администрација.

 

The President of the Municipality Council Ms. Fatima Osmanovska, welcomed the representatives from the OSCE Office in the Municipality of Shuto Orizari.

The OSCE Mission today presents their Handbook for local self-government counselors.

At the meeting with the councilors, it was pointed out that in order to achieve more efficient and effective results, it is advisable to establish cooperation and communication with other municipalities based around Suto Orizari.

Transparency is also needed during the work of the local self-government and the strengthening of the capacities in the municipal administration.