Меморандум за соработка меѓу Здружение за трудови инвалиди и Општина Шуто Оризари

Во знак на унапредување на правата на пензионерите, Општина Шуто Оризари склучи Меморандум за соработка со Здружение за трудови инвалиди.

Согласно потпишаниот Меморандум за соработка, пензионерите ќе имаат пристап до информации за начинот на остварување на нивните права.

Општина Шуто Оризари активно ќе учествува во целиот процес со обезбедување на просторни капацитети и човечки ресурси (правници) за функционирање на работата на здружението.

Здружението за трудови инвалиди ќе назначи лице за опслужување на целната група, секоја среда од 11:00-13:00 часот во просториите на Општина Шуто Оризари.

Претседателот на Здружението за трудови инвалиди Џенан Џеладин ја искажа својата благодарност и ја поздрави отвореноста на локалната самоуправа за соработка .

 

 

In order to promote the rights of the pensioners, the Municipality of Suto Orizari signed a Memorandum of Collaboration  with the Association of Pensioners.

In accordance with the Memorandum of Collaboration, the Roma pensioners will have access to more information on how to realize their rights. The Municipality of Suto Orizari actively will take a part in the process by  providing human capacities (law experts) and space capacities.

The Association оf Pensioners will appoint a person to serve the target group, every Wednesday from 11:00 to 13:00 in the Municipality of Shuto Orizari.

The President of the Association of pensioners, Jenan Xeladin expressed his gratitude and paid a compliment to the openness of the local self-government for cooperation.