mk_MK mk_MK

Улична реконструкција и атмосферска канализација на ул. Индира Ганди

Денеска на ул. Индира Ганди, крак Македонска Косовска Бригада бр. 42 се изведува улична реконструкција и воспоставување на атмосферска канализација.

Инвестотор на уличната реконструкција од 270 метри квадратни и атмосферската канализација е ПКБ во поддршка со општина Шуто Оризари.

Општина Шуто Оризари, предходниот месец од својот буџет изврши реконструкција на постојните дупки на потегот на булеварот Македонска Косовка Бригада.

Општина Шуто Оризари, во делот за подобрување на комуникацијата со граѓаните има воведено Е-формулар за пријавување на проблеми, меѓу кои:  проблеми со улици, патишта, улично освелување, животна средина и образование.

 


Today at street ,,Indira Gandi” , part ,,Makedonska Brigada” no. 42 a street reconstruction and establishment of atmospheric sewage is carried out.

An investor for the street reconstruction is a PK in support with the Municipality of Suto Orizari.

The Municipality of Suto Orizari, the previous month of it’s budget, reconstructed the existing street between the boulevard Makedonska Kosovska Brigada.

The Municipality of Shuto Orizari in order to improve the communication with the citizens has introduced an E-form for reporting problems, including: problems with streets, roads, street lighting, environment and education.