Општина Шуто Оризари ја поддржува ,,Кампањата за намалување на нередовно посетување на настава на учениците”

Општина Шуто Оризари ја поддржува ,,Кампањата за намалување на нередовно посетување на настава на учениците” на О. У. ,, Браќа Рамиз и Хамид ”, на територија на општина Шуто Оризари.

На вчерашниот состанок помеѓу претставниците од локалната самоуправа, образовните медијатори и наставниците, беше дискутирано за наодите од терен, добиени со спроведување на анкетните прашалници во врска во горенаведената кампања.

Врз  основа на досегашните искуства ставот на граѓаните е дека потребно е превземање на санкции, и организарање на семинари, екскурзии со цел намалување на трендот на одливот на ученици во основното образование.

Исто така, беше напоменато дека треба да се подобри комуникацијата и кординацијата меѓу двете училишта на територија на општина Шуто Оризари.

На крајот од состанокот присустните биле поканети на презентација на инструментите за интеркултурна интеграција.

 

The Municipality of Suto Orizari supports the ,, Campaign to reduce the drop out of the elementary school student’s ”  in collaboration with the  Elementary School ,, Braka Ramiz i Hamid”, on the territory of the municipality of Shuto Orizari.

During the yesterday’s meeting between the representatives of the local self-government, the educational mediators and the teachers, the field findings were obtained, discussed with the questionnaires regarding the above campaign.

On the basis of previous experiences, the attitude of the citizens is that it is necessary to undertake sanctions, and organize seminars, excursions in order to reduce the trend of the outflow of pupils in primary education.

It was also noted that the communication and coordination between the two schools should be improved on the territory of the municipality of Suto Orizari.

At the end of the meeting, the participants were invited to the Presentation of the instruments for intercultural integration.