mk_MK mk_MK

ЛУПД Д3

Предлог за одобрување на Планска програма за изработка на Детален урбанистички план

Предлог Комисија

Предлог програма

Решение градоначалник

Решение за одобрување на ПП

Решение за формирање на стручна комисија ЈН и ЈП Д3

Сопштение за ЈА и ЈП Д3

Стручно мислење