mk_MK mk_MK

Детален урбанистички план C06 блок C06.08

Детален урбанистички план C06 блок C06.08

01. стручно мислење Општ. Шуто Оризари

Известување до надлежни институции С06 С06.08

Одлука за спроведување на ЈА и ЈП С06 С06.08

Решение за формирање на стучна комисија С06 С06.08

Соопштение за организирање на ЈА и ЈП С06 С06.08