Извештај за унапредување на мултикултурализмот, меѓуетничката интеграција и толеранција во училиштата

Извештаи од реализирани активности за проектот за развој и унапредување на мултикулурализмот, меѓуетничката интеграција и толеранција во основните и средните училишта од страна на МОН.

Линк: ИЗВЕШТАЈ1