Расчистување на отпадот во с. Визбегово

Градоначалникот Курто Дудуш во соработка со општина Бутел започнаа со расчистување на дивата депонија во с. Визбегово.

Веќе подолго време на подрачјето на с.Визбегово, се случува еколошка катастрофа која емитира непријатна миризба во вечерните и утринските часови.

Општина Шуто Оризари, во заеднички општина Бутел ќе работат на расчистување на депонијата со цел обезбедување на чиста и здрава животна средина.

 

Mayor Kurto Dudush, in cooperation with the Butel municipality, started clearing the illegal landfill in the village. Vizbegovo.

For a long time in the area of ​​the village of Vizbezovo, there is an ecological catastrophe that emits an unpleasant smell in the evening and in the morning.

The Municipality of Shuto Orizari will work together to clear the landfill in order to ensure a clean and healthy environment.