mk_MK mk_MK

Санација и асфалтирање на повеќе улици во Шуто Оризари

Во општина Шуто Оризари се одвива санација и асфалтирање на локални улици како дел од веќе најавените проектни активности за улична реконструкција.

Вчера заврши крпењето на постојните дупки на потегот на булеварот Македонска Косовка Бригада, а во тек е санација на асфалтот кој бил оштетен како резултат на замрзнатиот колосек во зимскиот период.

Најголемиот дел од улиците кои беа оштетени за време на зимскиот период ќе бидат санирани за безбедно одвивање на сообраќајот.

Потребните средства за крпење и санација на улиците се обезбедени од буџетот на општина Шуто Оризари.

 

In the municipality of Shuto Orizari there is sanitation of the local streets as part of the already announced project activities for street reconstruction.

Yesterday, the patching of the existing streets holes on the boulevard ,,Мakedonska Kosovska Brigada” was completed, and the sanitation of the asphalt that were damaged as a result of the frozen track in the winter period is ongoing.

Most of the streets that were damaged during the winter period will be repaired for safe traffic.

The necessary funds for the streets reconstruction are provided from the budget of the municipality of Shuto Orizari.