mk_MK mk_MK

Тематски ревизорски извештаии поврзани со работата на општина Шуто Оризари

Тематски ревизорски поврзани со работата на општина Шуто Оризари

Годишен Извештај

Буџетска Сметка