Соопштение за организирање на јавна презентација и јавна анкета

Соопштение за организирање на јавна презентација и јавна анкета по предлог Локална Урбанистичка Планска Документација за изградба на објекти со намена Д3-Спорт и рекреација на КП290,КП291 и КП292 КО Горно и Долно Оризари, општина Шуто Оризари.

Линк:  Соопштение за организирање на јавна презентација и јавна анкета