mk_MK mk_MK

Усвоени програми од 15 (петнаесетта) седница на советот на Општина Шуто Оризари

Усвоени програми од 15 (петнаесетта) седница на советот на Општина Шуто Оризари:

1. Програма ,,Ф,, Урбано планирање на Општина Шуто Оризари за 2019 година.
2. Програма ,,Ј,, за Комунални дејности на Општина Шуто Оризари-Скопје за 2019 година.
3. Програма (РА) за заштита на животната средина и природата за 2019 година.
4. Програма за активностите на Општина Шуто Оризари во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и управување со кризи во 2019 година.
5. Програма за работа на одделението за комунална инспекција, инспекција за заштита на животната средина и одделението за комунални редари на Општина Шуто Оризари за 2019 година.
6. Програма К4 Програма за култура, културни манифестации и творештво во Општина Шуто Оризари за 2019 година К4 со под-програма К40 и КАО.
7. Програма Л Програма за спорт и рекреација во Општина Шуто Оризари за 2019 година ЛО со под-програма ЛОО и ЛА
8. Годишна програма на Одделение за локален економски развој во Општина Шуто Оризари за 2019 година “Програма Г“.
9. Годишната програма за социјална заштита во Општина Шуто Оризари за 2019 година.
10. Програма за управување со отпад
11. Програма за работа на овластен градежен инспектор
12. Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести
13. План и програма за контрола на популацијата на бездомни кучиња на територија на Општина Шуто Оризари

Усвоените оперативни планови и иницијативи од 15(петнаесетта) седница