mk_MK mk_MK

Буџет за 2018 на општина Шуто Оризари

Документите за буџет 2018 може да ги симнете на следните линкови:

Биланс на приходи

Биланс на расходи

Биланс на капитални расходи

Биланс на расходи по потпрограми

Биланс на тековно-оперативни расходи

ZAVRSNA SMETKA2018