mk_MK mk_MK

Проект за изградба на нова спортска сала

Во проектот за изградба на Спортска сала во општина Шуто Оризари се инволвирани : Агенцијата за млади и спорт на Р. Северна Македонија, Општина Шуто Оризари, Евроконсалтинг ДОО Скопје и Изведувач – Ф-ка Карпош А.Д.-Скопје.

Објектот се изведува во согласност со проектната техничка документација- Изградба на Спортска Сала