Донесени одлуки од 15 (петнаесетaта) седница на Советот на општина Шуто Оризари

Советот на општина Шуто Оризари на одржаната 15 (петнаесетта) седница, на ден 03.12.2018 година ги донесе следниве одлуки:

1. Одлука за аудио/видео записници од одржани седници на Советот на Општина Шуто Оризари

2. Одлука за усвојување на Програма ,,Ф,, Урбано планирање на Општина Шуто Оризари за 2019 година.

3. Програма ,,Ј,, за Комунални дејности на Општина Шуто Оризари-Скопје за 2019 година.

4. Одлука за усвојување на програма (РА) за заштита на животната средина и природата за 2019 година.

5. Одлука за усвојување на Програма за активностите на Општина Шуто Оризари во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и управување со кризи во 2019 година.

6. Одлука за усвојување на предлог оперативен план за зимско одржување на локални улици, тротоари и други јавни површини кои се во надлежност на Општина Шуто Оризари за 2019 година.

7. Одлука за усвојување на програма за работа на одделението за комунална инспекција, инспекција за заштита на животната средина и одделението за комунални редари на Општина Шуто Оризари за 2019 година.

8. Одлука за усвојување на програма К4 Програма за култура, културни манифестации и творештво во Општина Шуто Оризари за 2019 година К4 со подпрограма К40 и КАО.

9. Одлука за усвојување на програма Л Програма за спорт и рекреација во Општина Шуто Оризари за 2019 година ЛО со под-програма ЛОО и ЛА

10. Одлука за усвојување на годишна програма на Одделение за локален економски развој во Општина Шуто Оризари за 2019 година “Програма Г``.

11. Одлука за усвојување на годишната програма за социјална заштита во Општина Шуто Оризари за 2019 година.

12. Одлука за усвојување на програма за управување со отпад

13. Одлука за усвојување на програма за работа на овластен градежен инспектор

14. Одлука за усвојување на програма за спроведување на општи мерки за зашита на населението од заразни болести

15. Одлука за усвојување на оперативен план за заштита и одбрана од поплави

16. Одлука за усвојување на план и програма за контрола на популацијата на бездомни кучиња на територија на Општина Шуто Оризари

17. Одлука за усвојување за прифатени приватни иницијативи за донесување урбанистички планови, согласно записникот од Комисијата за урбанизам со архивски број 20-1154/15 од 19.11.2018 година со дополнување на годишната програма Ф – Урбано планирање за 2018/2019 година

18. Одлука за усвојување на финансискиот план за распределба на средства на О.У.,,Браќа Рамиз Хамид,, Скопје за 2019година.

19 Одлука за усвојување на финансискиот план за распределба на средства на О.У.,,26-ти ЈУЛИ,, Скопје за 2019 година.

20. Одлука за усвојување на финансискиот план за распределба на средства на ЈОУДГ.,,8 ми АПРИЛ,, Скопје за 2019 година

21. Одлука за усвојување на Буџетот на Општина Шуто Оризари за 2019 година.

22. Одлука за усвојување на Одлука за извршување на Буџетот на Општина Шуто Оризари за 2019 година.

23. Одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на административните службеници за 2019 година.

24. Оддлука за усвојување на Извештајот за 3 (трет) квартал за период 01.01.2018 година до 30.09.2018 година на Буџетот на општина Шуто Оризари