mk_MK mk_MK

ЧЛЕНОВИ

Членови на Совет на млади на Општина Шуто Оризари се :

Ален Умер – Претседател
Селика Аљиљи – Потпретседел
Романдо Мустафа – Член
Рахман Сулејман – Член
Рамиза Далипова – Член