mk_MK mk_MK

Урбанизам

Веб страна за пристап до информацискиот систем за е-одобрение за градење :

Линк

  Законски акти и упатства:

Закон за градење

Закон за изменување и дополнување на законот

Закон за измена на закон за просторно и урбанистичко планирање

Закон за постапување со бесправно изградени објекти _ пречистен редакциски текст

Закон за просторно и урбанистичко планирање

Хартиени барања:

Барање за Уверение за карактер на земјиште

Известувања: 

Известување 1

Известување 2