mk_MK mk_MK

СУГС Шаип Јусиф

Резултат со слика за сугс шаип јусуф

Воспитно-образовна дејност во училиштето се одвива во една училишна зграда со 12 училници и 6 училници со кабинети, 3 канцеларии, 1 наставничка канцеларија, 1 библиотека, 8 помошни простории, 1 фискултурна сала, 16 санитарни јазли и 3 простории подрумски за практична настава. Од училишните кабинети дел се опремени со компјутери и смарт табли и овозможуваат настава во современи услови. Училиштето исто така располага со наставни помагала и надгледни средства кои го подобруваат квалитетот на наставата.
Во училиштето работи високо-едуциран кадар којшто неуморно се посветени за квалитетен воспитно-образовен процес.

Во училиштето се образуваат ученици кои можат да изберат 3 годишно и 4 годишно стручно образование, ги поседуваме следните насоки:

Економско-правна и трговска струка – Профил: Економски техничар
-Градежна-геодетска струка – Профил: Градежен техничар
-Здравствена струка – Профил: Медицинска сестра
-Лични услуги – Профил: Фризер
-Угостителско-туристичка струка – Профил: Келнер

Веб страна:
https://sugsshaipjusuf.edu.mk/