mk_MK mk_MK

Совет на млади 2023

 

Советот на Општина Шуто Оризари согласно Законот за локална самоуправа на својата 5-та седница на ден 27.02.2018 година донесе одлука за отпочнување на постапка за формирање на Младински Совет.

Лицата кои го сочинуваат Советот на млади на Општина Шуто Оризари се :

  • Ален Умер – Претседател
  • Рахман Сулејман – Член
  • Албина Џемаили – Член
  • Бени Џеладин – Член
  • Анка Јашар – Член
  • Габриела Гани – Член
  • Сарита Илјаз – Член

Email: shutoorizarilocalyouthcouncil@gmail.com

Фејсбук страна ;  Инстаграм страна ;