Совет на млади 2019

Советот на Општина Шуто Оризари согласно Законот за локална самоуправа на својата 5-та седница на ден 27.02.2018 година донесе одлука за отпочнување на постапка за формирање на Младински Совет.

Лицата кои го сочинуваат Советот на млади на Општина Шуто Оризари се :

Ален Умер – Претседател

Селика Аљиљи – Потпретседел

Романдо Мустафа – Член

Рахман Сулејман – Член

Рамиза Далипова – Член