mk_MK mk_MK

Население

Генералната слика за населението во општина Шуто Оризари, според пописот на населението, домаќинствата и становите во Р.М. од 2002 година e дадена во табелите подолу (според неофицијални податоци околу 35.000 жители). Според податоците, 60,6% од вкупното население во општината е од ромска етничка припадност. Сепак, со повторна напомена дека сите овие податоци треба да се земат со резерва со оглед на тоа дека дека е поминат долг период од последниот официјален попис.

Општина

 

Етничка припадност

ВкупноМаке-
донци
АлбанциТурциРомиВласиСрбиБош-њациОста-нати
Шуто Оризари 22 017 1 438 (6,53%) 6 675 (30,32%)56 (0,25%)13 342 (60,60%)67 (0,30%)177 (0,80%)262 (1,19%)

 

РМ

Град/

Општина

МакедонциАлбанциТурциРомиВласиСрбиБошњациОстанати
РМ64,1825,173,852,660,481,780,841,04
Скопје66,7520,041,74,630,52,821,51,61
Шуто Оризари6,5330,320,2560,60,00,30,81,2

 

Вкупно население во општина Шуто ОризариЖениМажиПисмeни*Неписмени*ДомаќинстваСтановиПросечен број на членови во домакин-ството
220171094111076158901809510252634.32

 

Во општината сеуште постои проблем со жители без лична документација, со кои вкупниот број на население на територијата на општината би бил поголем (на пример, само во мај 2014 година, детектирани се 25 деца без лични документи во овој регион).

Миграциските движења на населението покажуваат тренд на зголемување на вкупното население во општина Шуто Оризари, и се прикажани во следните табели заедно со старосната структура на населението (од кое само 4.6% е над старосната граница од 65 години, и се разликува значително од населението во Град Скопје над истата старосна граница кое изнесува 10.4%):

ОпштинаДоселени (2012)Отселени (2012)Миграционо салдо (2012)
вкупно доселенидоселени граѓани во рамките на Република Македонијадоселени граѓани во  Република Македонија од други државивкупно отселениотселени граѓани во рамките на  Република Македонијаотселени граѓани од Република Македонија во други државивкупномиграционо салдо во рамките на Република Македонијамиграционо салдо  во/од Република Македонија од / во други држави
   Шуто Оризари  31  31  41  41–  10–  10

 

Степенот на образование на жителите во општина Шуто Оризари во најголем процент е основно образование, и тоа дури 52,27% од населението на возраст од 15 и повеќе години. Дистрибуцијата на населението според школската подготовка, е прикажано табеларно подолу. Во самата општина постојат две основни училишта, основно училиште „Браќа Рамиз и Хамид“ каде учениците освен што учат на македонски јазик, имаат и предмет ромски јазик, и основно училиште е „26-ти Јули“ каде наставата се изведува на македонски и  албански јазик.

Значително повисок процент на неписмено население постои во општина Шуто Оризари во споредба со просекот на ниво на Република Македонија и градот Скопје. Исто така, во општина Шуто Оризари значително поголема е неписменоста кај женското население, и е прикажано табеларно подолу.

 ВкупноМажиЖени
ПисмениНеписмениПисмениНеписмениПисмениНеписмени
Вкупно1 693 04463 562863 28914 993829 75548 569
Скопје433 13910 902215 2562 143217 8838 759
Шуто Оризари15 8901 8098 4963617 3941 448