Население

Генералната слика за населението во општина Шуто Оризари, според пописот на населението, домаќинствата и становите во Р.М. од 2002 година e дадена во табелите подолу (според неофицијални податоци околу 35.000 жители). Според податоците, 60,6% од вкупното население во општината е од ромска етничка припадност. Сепак, со повторна напомена дека сите овие податоци треба да се земат со резерва со оглед на тоа дека дека е поминат долг период од последниот официјален попис.

Општина  

Етничка припадност

Вкупно Маке-
донци
Албанци Турци Роми Власи Срби Бош-њаци Оста-нати
Шуто Оризари  22 017  1 438 (6,53%)  6 675 (30,32%) 56 (0,25%) 13 342 (60,60%) 67 (0,30%) 177 (0,80%) 262 (1,19%)

 

РМ

Град/

Општина

Македонци Албанци Турци Роми Власи Срби Бошњаци Останати
РМ 64,18 25,17 3,85 2,66 0,48 1,78 0,84 1,04
Скопје 66,75 20,04 1,7 4,63 0,5 2,82 1,5 1,61
Шуто Оризари 6,53 30,32 0,25 60,6 0,0 0,3 0,8 1,2

 

Вкупно население во општина Шуто Оризари Жени Мажи Писмeни* Неписмени* Домаќинства Станови Просечен број на членови во домакин-ството
22017 10941 11076 15890 1809 5102 5263 4.32

 

Во општината сеуште постои проблем со жители без лична документација, со кои вкупниот број на население на територијата на општината би бил поголем (на пример, само во мај 2014 година, детектирани се 25 деца без лични документи во овој регион).

 

Миграциските движења на населението покажуваат тренд на зголемување на вкупното население во општина Шуто Оризари, и се прикажани во следните табели заедно со старосната структура на населението (од кое само 4.6% е над старосната граница од 65 години, и се разликува значително од населението во Град Скопје над истата старосна граница кое изнесува 10.4%):

 

Општина Доселени (2012) Отселени (2012) Миграционо салдо (2012)
вкупно доселени доселени граѓани во рамките на Република Македонија доселени граѓани во  Република Македонија од други држави вкупно отселени отселени граѓани во рамките на  Република Македонија отселени граѓани од Република Македонија во други држави вкупно миграционо салдо во рамките на Република Македонија миграционо салдо  во/од Република Македонија од / во други држави
   Шуто Оризари   31   31   41   41 –  10 –  10

 

Степенот на образование на жителите во општина Шуто Оризари во најголем процент е основно образование, и тоа дури 52,27% од населението на возраст од 15 и повеќе години. Дистрибуцијата на населението според школската подготовка, е прикажано табеларно подолу. Во самата општина постојат две основни училишта, основно училиште „Браќа Рамиз и Хамид“ каде учениците освен што учат на македонски јазик, имаат и предмет ромски јазик, и основно училиште е „26-ти Јули“ каде наставата се изведува на македонски и  албански јазик.

 

Значително повисок процент на неписмено население постои во општина Шуто Оризари во споредба со просекот на ниво на Република Македонија и градот Скопје. Исто така, во општина Шуто Оризари значително поголема е неписменоста кај женското население, и е прикажано табеларно подолу.

  Вкупно Мажи Жени
Писмени Неписмени Писмени Неписмени Писмени Неписмени
Вкупно 1 693 044 63 562 863 289 14 993 829 755 48 569
Скопје 433 139 10 902 215 256 2 143 217 883 8 759
Шуто Оризари 15 890 1 809 8 496 361 7 394 1 448