Контакт

Општина Шуто Оризари
Ул.„Хаџи Јован Шишко“ бб, п.фах 688, 1000 Скопје
Кон.тел. +3892/2652-580, +3892/2656-413
Email> info@sutoorizari.gov.mk


Градоначалник на општина Шуто Оризари

г-дин Курто Дудуш email> gradonacalnik@sutoorizari.gov.mk


Претседател на Советот на општина Шуто Оризари

г-ца Фатима Османовкса email> fatima.osmanovska@sutoorizari.gov.mk


Сектор за правни, административни работи и локален економски развој (ЛЕР)

Раководител на Сектор д-р Данчо Арсов  email> danco.arsov@sutoorizari.gov.mk


Одделение за урбанизам и заштита на животна средина

Раководител на Одделениe , Георги Клинчаревски email> klincarevski.georgi@sutoorizari.gov.mk
Советник во Оддeление, Валентин Дузлевски email> valentin.duzlevski@sutoorizari.gov.mk


Лице задолжено за слободен пристап до информации од јавен карактер

Ерхан Фејзов email> erhan.fejzov@sutoorizari.gov.mk