mk_MK mk_MK

Контакт

Општина Шуто Оризари
Ул.„Хаџи Јован Шишко“ бб, 1000 Скопје
Кон.тел. +3892/2614-666
П. фаx: 688
Email: info@sutoorizari.gov.mk

Градоначалник на општина Шуто Оризари
г-дин Курто Дудуш email: gradonacalnik@sutoorizari.gov.mk

Претседател на Советот на општина Шуто Оризари
г-ца Фатима Османовкса email: fatima.osmanovska@sutoorizari.gov.mk

Сектор за правни, административни работи и локален економски развој (ЛЕР)
Раководител на Сектор д-р Данчо Арсов  email> danco.arsov@sutoorizari.gov.mk

Сектор за локален економски развој (ЛЕР):
Срџан Амет
Е-mail: srkiamet@gmail.com

Советник за образование:
Рамиза Сакип
Е-маил: sakipramiza@gmail.com

Одделение за урбанизам и заштита на животна средина
Раководител на Одделениe , Георги Клинчаревски email> klincarevski.georgi@sutoorizari.gov.mk
Советник во Оддeление, Валентин Дузлевски email> valentin.duzlevski@sutoorizari.gov.mk

Комуникации и Односи со јавноста:
Сабина Љатиф email: sabina.ljatif@sutoorizari.gov.mk

Лице задолжено за слободен пристап до информации од јавен карактер
Анета Манчева email: anetaman@gmail.com