Гинеколошка ординација во општина Шуто Оризари

Без гинеколог граѓаните од општина Шуто Оризари беа цели 5 години. За остварување на нивните потреби жените од оваа општина мораа да патуваат и да посетуваат гинеколошки ординации надвор од општината.

Повеќе...

Надградена водоснабдителната мрежа во општина Шуто Оризари

Во 2009 година беше пуштена во употреба новата хидрофорска постројка со којашто се подобри водоснабдувањето на дел од населбата Шуто Оризари. Новиот хидрофорски систем, со потисен цевковод, го реши долгогодишниот проблем на граѓаните од општина Шуто Оризари. Проектот вреден околу 5 милиони денари е финансиран од Град Скопје, ЈУ Водовод и канализација, општината Шуто Оризари и Министерството за транспорт и врски.

Заштита на животната средина и инфраструктурни зафати

Градоначалникот од општина Шуто Оризари г. Елвис Бајрам, немајќи можност за формирање на Јавно Комулано претпријатие, а имајќи ја во предвид лошата хигиенска состојба што ја затекна во општината, за надминување и постепено решавање на овој горлив проблем, склучи договор за техничко-деловна соработка со Јавното Комунално претпријатие од Град Скопје.

Повеќе...

Парк во рамки на детската градинка “8-ми Април”

Некогаш запуштениот простор покрај градинката “8-ми Април” во општина Шуто Оризари, денес е современ парк хортукултурно уреден и опремен со клупи и корпи за отпадоци кој граѓаните на општината може да го користат за повеќе намени. Во паркот исто така се засадени нови насади од дрва и друг вод на зеленило, кои наскоро ќе го разубавуваат просторот и ќе обезбедуваат чист и свеж воздух за граѓаните.

Спортот како фактор за толеранција, заедништво и почитување

Носители на проектот се Здружението за развојни иницијативи геостратешки институт „Глобал“ и општините Тетово, Прилеп, скопски Центар, Старо Нагоричане, Врапчиште и Шуто Оризари, а целта е да им се овозможи на учениците од основно образование од шесте општини, преку спортски активности, дружење, комуникација и посета на локални културни знаменитости, подобро да се запознаат со своите врсници кои потекнуваат од различни културни или етнички заедници, да го развиваат духот на заедништво и меѓусебно разбирање и почитување.

Повеќе...