Нови автобуски постројки

Во соработка со град Скопје, планирано е изградба на нови автобуски постројки. Автобуските стојалишта општината ќе почне да ги поставува во април годинава. Ќе има три типа на стојалишта кои се разликуваат според нивната големина, а истите ќе имаат настрешница, информативна табла, клупа за седење, канта за отпадоци и табла со име на постојката и броеви на автобуси коишто стојат на неа.