Буџет за 2013

Буџетски извештај за 2013 година.

  1. Биланс на капитални расходи на ниво на ставка.pdf
  2. Биланс на приходи на ниво на стапки.pdf
  3. Биланс на тековно оперативни расходи на ниво на ставки.pdf
  4. Буџет на расходи на ниво на стапки.pdf
  5. Буџетски расходи по функции на ЕЛС.pdf
  6. Посебен дел.pdf
  7. Функционални расходи по потпрограми.pdf